Monday, August 2, 2010

President Obama in Atlanta 8/2/2010, Hyatt Regency

No comments: